worklife coaching

ett inkluderande och kostnadseffektivt coachstöd i allt som rör arbetslivet för att vinna kriget om talangerna

Pandemins effekter har över hela världen påverkat jämvikten mellan arbetstagare och arbetsgivare: dagens arbetsmarknad är talangstyrd. Medarbetarnas välmående och trivsel är av största vikt när allt fler värderar mening och självförverkligande allt högre.

Ny dynamik uppstår på arbetsplatserna när organisationer kämpar för att tillsätta öppna vakanser i nästan alla löneklasser – och efterfrågan på digital kompetens ökar brett.

coaching för engagemang, retention och intern rörlighet.

I verksamheter över hela världen är retention och engagemang just nu högsta prio. Organisationer jobbar med hur man motiverar, utvecklar och framför allt behåller sina bästa medarbetare. Och nyckeln till intern mobilitet, retention och utveckling är engagemang. Om medarbetarna är engagerade är det mindre troligt att de lämnar – och mer troligt att de är intresserade av att proaktivt identifiera nya sätt att växa och frodas inom organisationen.

Idag är talangstrategier som sätter medarbetarna i främsta ledet avgörande för att vinna kriget om talangerna. Randstad RiseSmarts lösning worklife coaching har en bevisat positiv inverkan på engagemang, retention och intern rörlighet samtidigt som den skapar ett kraftfullt forum för att frigöra potentialen hos det som onekligen är er största tillgång – ert folk.

vad är det som gör vår coaching unik?

Worklife coaching hjälper medarbetarna att sätta och uppnå konkreta mål för att förbättra sitt arbetsliv. Det skapar trygga, förtroendefulla samtal och ger medarbetarna möjlighet att ta ett steg tillbaka och se saker ur ett annat perspektiv, att upptäcka och tänka nytt. De får större möjlighet att ta sig an utmaningar och övervinna hinder med gott självförtroende. De kan återerövra känslan av mening och passion för arbetet, excellera i det de gör, utvidga sin kompetens och fatta välgrundade beslut om sin framtid.

Randstad RiseSmart erbjuder coaching i arbetslivet enligt en unik metod som bygger på tre pelare; den är expertledd, engagerande och inkluderande. Med stöd av modern teknik ges samtliga medarbetare en upplevelse där människan står i centrum.

skickliga coacher

Coacherna utbildas i vår egen modell för worklife coaching för att ge en enhetlig leverans och säkra resultaten för ert företag. Många av dem har också erfarenhet från andra branscher.

Så här ser profilen för en typisk coach inom Randstad RiseSmart ut:

 • minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
 • flerårig yrkesexpertis inom coaching, rekrytering och/eller HR
 • 96% har en akademisk examen
 • coachcertifiering från relevant certifieringsorgan
 • flerspråkig

aktivitetsinriktad coaching

Worklife coaching från Randstad RiseSmart är utformad för att leda till konkreta aktiviteter. I samråd med coachen fastställer medarbetarna vad de ska göra för att uppnå önskad effekt eller förändring. Coachen följer sedan upp med små puffar i rätt riktning (s.k. nudging) som hjälper medarbetaren att hålla rätt kurs. Utöver coachmöten kan medarbetarna jobba med material och verktyg som erbjuds i vår digitala plattform. 

Worklife coaching omfattar följande områden: 

 • identitet och syfte: tydliggöra medarbetarens passion, drivkrafter och starka sidor
 • karriär och kompetens: planera för framgång i befintlig roll eller annan roll på företaget, utforska kompetens och kunskapsluckor för att möjliggöra fortsatt utveckling
 • belöning och erkännande: utforska karriärmöjligheter och förbättra den egna tillfredställelsen med arbetet
 • arbetsliv och hälsa: hantera prioriteringar, tid, välmående och stress på jobbet 
 • relationer och nätverk: förberedelser inför viktiga samtal, förstärka sitt interna nätverk och öka sin synlighet

coaching för alla med flexibel prissättning

Vår skalbara och flexibla prismodell möjliggör för er att inkludera alla medarbetare i erbjudandet - oavsett roll - så att ni kan få ut mesta möjliga värde av tjänsten och höjer hela organisationens engagemang och prestationer.

Randstad RiseSmart tillhandahåller worklife coaching i över 110 länder på totalt 43 olika språk. Arbetsgivare kan alltså erbjuda sina medarbetare expertresurser världen över, samtidigt som tjänsten levereras förankrat i lokalt språk och kultur.

sätt fokus på personal-prioriteringarna

företag som prioriterar coaching utmärker sig

Randstad RiseSmart levererade nyligen worklife coaching på ett Fortune 100-företag. Vid utvärdering framkom följande effekter:

 • 100 % av medarbetarna kände sig mer nöjda och engagerade
 • 96 % sa att sannolikheten att de skulle stanna på företaget i två år eller mer hade ökat
 • medarbetarnas tillfredsställelse med möjligheterna till kompetensutveckling ökade med 45 %

Organisationer som prioriterar coaching presterar helt enkelt bättre än andra:

 • 77 % av dem bedöms vara attraktiva arbetsgivare (jämfört med 49 %)
 • 70 % andel internrekrytering (jämfört med 49 %)
 • 54% av organisationer som bedöms som högpresterande har också en stark coachingkultur (jämfört med (29 %).

vanliga frågor

prata med en expert.

vi berättar gärna hur vi kan hjälpa din organisation och dina medarbetare.

kontakta oss