Din personliga integritet och säkerhet för dina personuppgifter är viktig för Randstad RiseSmart AB, som är en del av koncernen Randstad Sweden Group AB ("Koncernen"). Randstad RiseSmart ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Att skydda dina personuppgifter och din integritet är en del av våra anställdas arbete. Randstad RiseSmart är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och hur och för vilka ändamål den görs.

Randstad RiseSmart tillhandahåller omställningstjänster, karriärhantering-, bedömning- och kompetens- och anställbarhetstjänster. Dessa tjänster vi tillhandahåller till dig och våra kunder, både personligen och via vår hemsida, omfattas av våra Användarvillkor och denna Integritetspolicy.

personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Inom Koncernen kan följande bolag vara personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter när vi tillhandahåller en av tjänsterna du har begärt som deltagare i en av våra program:

 • Randstad Sweden Group AB, org.nr. 556089-6572
 • Randstad Risesmart AB, org.nr. 556517-7143

Koncernen har ett gemensamt dataskyddsombud och du behöver endast använda en kontaktväg om du har frågor och funderingar kring Randstad RiseSmarts personuppgiftsbehandling. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@randstad.se.

vilka personuppgifter vi behandlar inom våra tjänster/program och hur de samlas in

Randstad Risesmart kommer behandla dina uppgifter när du registreras som deltagare inom våra tjänster/program. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, uppgifter om karriärambitioner, branscher du vill jobba inom, uppgifter i CV, som t.ex. arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsplatser, information om utbildningar, träning och/eller test som du har följt eller tagit, på eget initiativ eller via oss, information om din framgång och status vid jobbsökning, information om din kundnöjdhet eller annan feedback om jobbsökningen och service, och eventuellt andra uppgifter du frivilligt lämnar till oss.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

 • Som du själv eller som vår uppdragsgivare lämnar i samband med att du registreras som deltagare inom en av våra tjänster/program, som du lämnar på vår hemsida eller når dina uppgifter delas med oss av uppdragsorganisationen, vår kund, som en del av vårt avtal med vår kund i samband med tjänsterna.
 • Som vi inhämtar från dig under den tid du ingår i en av våra program/tjänster, t.ex. uppgifter om arbetslivserfarenhet, karriärambitioner, branscher du vill arbeta inom etc.

det här använder vi personuppgifterna inom våra tjänster/program till

Randstad RiseSmart behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

 • Att tillhandahålla och administrera tjänsterna som tillhandahålls till dig som deltagare i våra tjänster/program, dvs. att hjälpa dig utveckla din karriär.

  Legal grund för behandlingen:
  Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig som deltagare och vår uppdragsgivare.
 • Att hantera förfrågningar som du ställer till vår support.  

  Legal grund för behandlingen:
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att deltagare kan kommunicera med oss.

 • Att utföra marknadsanalyser, systemtester, affärs- och metodutveckling och återrapportering till uppdragsgivare.

  Legal grund för behandlingen:
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att våra tjänster/program och våra system möter deltagares och uppdragsgivarens behov över tid.

 • Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Randstad RiseSmart.

  Legal grund för behandlingen:
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda relationer med våra deltagare. Du kan alltid avsäga dig direktreklam och erbjudanden från oss, se nedan under dina rättigheter.

 • För hanteringsändamål inklusive hanteringsinformation, organisering av intern efterlevnad och kontroll, utförande av revisioner och dataanalys och allmänna revisioner.

  Legal grund för behandlingen:
  Nödvändigt för vårt berättigade intresse att utveckla och skydda våra tjänster, vår organisation och dina uppgifter.

vem vi delar med oss av dina personuppgifter till

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter inom Koncernen för att tillhandahålla våra tjänster/program och vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter med våra underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. leverantörer av drift och support av våra system. Randstad RiseSmart är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantör utför på Randstad RiseSmarts uppdrag och underleverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger. Delning av personuppgifter inom Randstad RiseSmart eller till underleverantör sker för att uppfylla avtalet mellan oss, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig.

När vi delar med oss av personuppgifter enligt ovan kan personuppgifter överföras till bolag såväl inom som utom EES. All sådan överföring är baserad på gällande lag och om behandlingen görs utanför EES kommer vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, eller att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter om dig kommer också att delas med vår uppdragsgivare, eller dess samarbetspartner i de fall det behövs för att kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. att hjälpa dig utveckla din karriär. Om vi lämnar dina personuppgifter till vår uppdragsgivare är uppdragsgivaren självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss.

hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför personuppgifterna samlades in. Det innebär att dina personuppgifter gallras efter att Randstad RiseSmarts leveransåtagande för det aktuella uppdraget/avtalet tar slut.

säkerhet

Randstad RiseSmart har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Randstad RiseSmart anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Randstad RiseSmart regler för informations- och IT-säkerhet, interna policys avseende behandling av personuppgifter och andra interna föreskrifter och riktlinjer som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas "rätten att bli bortglömd". Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Randstad RiseSmart har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

läs gärna mer om rättigheterna här

Du kan nyttja dina rättigheter genom detta formulär. När Randstad RiseSmart har tagit emot formuläret från dig kommer du att kontaktas av Randstad RiseSmart för identifiering (t.ex. e-signering).

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att Randstad Risesmart behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Senast uppdaterat: 1 januari 2021

prata med en expert.

vi berättar gärna mer om ditt program.

kontakta oss